نورمحمدی: برخی شورش را درآورده‌اند، ممکن است هر بازیکنی یک شب خوابش نبرد