فروش بالای کتاب آن بیست و سه نفر در نمایشگاه تهران