منتقمی: با مسئولان بهنام پیشروی کیش برای مدیرعاملی جلسه‌ نداشتم