8 هزار میلیارد تومان در زنجیره تولید طیور گلستان سرمایه‎گذاری شد