آمریکایی‌ها هیچگاه به پیمان‌های بین‌المللی خود عمل نکرده‌اند