برخورد قاطع با افراد متخلف، اعتماد به تشکیلات قضایی را ارتقا می‌دهد