عیادت مسئولین از دکتر صالحی در بیمارستان / عکس : محمدعلی گل‌خواه