افخم: بی‌ثباتی منطقه ریشه در دخالت خارجی در امور آن دارد