هفته پایانی خرداد؛ برگزاری پانزدهمین جشن دنیای تصویر