استاندارچهارمحال وبختیاری همکاری بیشتر مسئولان با خیران را خواستارشد