مراکز فروش خرمای بوشهر در استان های بزرگ کشور ایجاد می شود