دادگاه عالی انگلیس ادعای لندن درباره پرونده بانک ملت را مردود دانست