بیش از 1300 هکتار از زمین‌های گالیکش به سیستم آبیاری تحت‌فشار مجهز شده‌اند