کنار گذاشتن شکافت هسته‌ای و به طبع آن غنی سازی به بهانه دست‌یابی به گداخت هسته‌ای یک خیانت است