وضعیت آکریلیک ACN در بازارهای آسیایی طی روز سه شنبه 22 اردیبهشت