بررسی پدیده حاشیه نشینی در استانهای کشور ۴۵/ زنجان