هلال احمر همدان استراتژی درگیرسازی جوانان را در پیش گرفته است