توجه به علم و آموزش، مهمترین گام در گسترش تمدن اسلامی است