جهاد استراتژی مهم انبیای الهی و انقلاب ما در برابر مستکبران است