کواچ: اگر می‌خواهیم پیشرفت کنیم باید بیشتر تلاش کنیم