اولویت بندی در اجرای تصمیمات اجلاس آذربایجان غربی واستانهای ترکیه