طبق قانون بهداشت و درمان وآموزش و پرورش باید رایگان باشد