درسگفتار هنر مدرن در آمریکا در موسسه پرسش برگزار می‌شود