آمادگی دانشگاه شاهرود برای انجام تست‌های حوزه نفت و گاز