یک بغل ادعا؛ ناتوانی وزارت ورزش در بهبود شرايط استقلال