استفاده از ژئومکانیک برای افزایش ضریب بازیافت از مخازن