ایران دوازدهمین سال بدون خاموشی سراسری را سپری کرد/از فن آوری صنعت برق دنیا عقبیم