يافته‌هاي طرح پژوهشي «آثار تاريخي ايراني در شرق افريقا» ارائه مي‌شود