بودجه ۱۵۰ میلیارد تومانی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری مصوب شد