دانشجویان دانشگاههای تهران، حامیان محیط زیست در نمایشگاه کتاب