بیست و سومین همایش مهندسان مکانیک ایران گشایش یافت