Project CARS در چارت فروش بازی های انگلستان رتبه اول را گرفت