فرماندار مهاباد از خویشتنداری نیروی انتظامی در حادثه این شهر قدردانی کرد