افزایش هزینه های تولید از مشکلات واحد مرغ تخمگذار در سقز است