عکس‌دار کردن دفترچه درمانی تأمین اجتماعی کودکان بالای دو سال الزامی است