«داعش» برای تقویت روحیه از دست رفته به فرودگاه دیرالزور حمله کرد