خودروسازان هنر خود را در حل مشکلات صنعت خودرو نشان دهند، نه باشگاه‌داری