ارائه آموزشهای نظامی به مخالفان سوری به تعویق افتاد