توافق‌شهرداری‌و وزارت‌بهداشت برسر زباله‌های بیمارستانی