وزارت ارتباطات می تواند خریدار دانش فنی تولید شده در حوزه فاوا باشد