راستگو: عملکرد وزارت بهداشت مصداق همدلی و همزبانی دولت و ملت است