نشست صبح معاونان ظریف با اشمید پس از یک ساعت گفتگو پایان یافت