اتحاد ایران و اندونزی به تمدن جدید قرآنی کمک می کند