شرکت‌های خودروسازی به جای خرید باشگاه، بدهی خود را بپردازند شرکت‌های خودروسازی به جای خرید باشگاه،