عدم انتشار فکت شیت ایرانی تحمیل توافق است/دولت با مردم صادق باشد