حاشیه ای امن برای اسرائیل، با ایجاد داعش و بوکوحرام