تداوم عملیات اجرایی طرح های عمرانی در آذربایجان غربی ناشی از مشارکت مردمی است