چهار هزار همیار طبیعت از منابع طبیعی بروجرد محافظت می کنند