درصورت اجرای حکم اعدام شیخ نمر همه بیداران واکنش نشان خواهند داد