رويکرد دوگانه و شعارزده آمريکا در مواجهه با گروههاي تروريستي